Trongården

Velkommen til Trongården. Trongården er et hyggeligt plejecenter beliggende i Nordsjællands skønne omgivelser og er et kommunalt plejecenter, som drives af PlejeGribskov.


Ophævelse af påbud til alle plejecentre i Gribskov Kommune


Ophævelse af påbud


Styrelsen for Patientsikkerhed traf den 17. december 2020 afgørelse om at
påbyde kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune omgående at udstede
midlertidigt restriktioner for besøgendes adgang til alle plejecentre, der er
beliggende i kommunen, da det var nødvendigt for at forebygge eller
inddæmme udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse
nr. 1586 af 6. november 2020.
Dette påbud ophæves med øjeblikkelig virkning. Det indebærer, at der nu er
adgang for besøgende på alle plejecentre i kommunen i overensstemmelse med
bekendtgørelsens § 5.
Der er ved beslutningen om ophævelse af påbuddet lagt vægt på,
at 87% af beboerne på plejehjem i kommunen er færdigvaccineret mod Covid-
19 for mere end en uge siden, hvorfor fuld effekt af vaccinen antages at være
indtrådt.
Påbud om besøgsforbud på grund af konkret smitte med Covid-19, der er
meddelt enkelte plejehjem i kommunen, fastholdes uændret.


Besøg skal fortsat gennemføres på en forsvarlig måde


Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og
udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde, og at besøg sker under
behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne
og hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona
og https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjemsygehuse/
COVID19--Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjemsygehuse.
ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822E
D41B.


Retsgrundlag


Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at udstede hhv.
ophæve midlertidigt restriktioner for besøgendes adgang til alle plejecentre i
kommunen er bekendtgørelse nr. 1586 af 6. november 2020 om
besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt
sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom
2019 (Covid-19), senest ændret ved bekendtgørelse nr. 1983 af 15. december
2020.

Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg på både indendørs og
udendørs arealer gennemføres på en forsvarlig måde og under behørig
hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd, jf. bekendtgørelsens § 5.

12-02-21

Besøgsrestriktioner pr. 12.02.21 gældende til d. 28.02.21

Det betyder, at hver beboer kan vælge 3 faste pårørende, som må komme på besøg i beboerens lejlighed. Der må dog kun være 2 på besøg af gangen. 

Der skal fortsat holdes afstand og bæres mundbind i borgerens egen bolig. Det er fortsat muligt de fleste steder at benytte indendørs besøgsrum, hvor der må komme 2 af de 3 faste pårørende af gangen. 

Besøgene i beboerens lejlighed aftales med plejepersonalet.

Vedrørende besøg i vores opsatte besøgspavillioner, skal afstandskravet på 2 meter fortsat holdes.
Besøgene på Trongården skal aftales ved tidsbestilling mellem kl. 10-13 på hverdag på telefon:

Centerleder Bettina Bach Offendal 72498008 /Centerleder Camilla Strøyberg 72497781

Vaccinationer

På søndag den 31.1 vil alle borgere på Helsingegården og Trongården blive tilbudt vaccination nr 2. De borgere som ikke har været her den 7.1, da der blev vaccineret første gang vil også blive tilbudt, at få vaccine nr 1 den 31.1.

De borgere som har haft covid-19. Vil først blive tilbudt vaccine nr 1 om ca 4 uger. Det er efter de gældende retningslinjer fra styrelsen fra patientsikkerhed.  Der skal gå 4 uger fra man har været symptomfri i 2 dag.

I nedenstående grønne kasse kan du klikke dig videre til Sundhedsstyrelsens pjece omkring brug af mundbind. Når du skal besøge en på PlejeGribskov er du meget velkommen til, at medbringe dit eget mundbind, men vi har kan også udlevere til dig/jer. 

Pjece - ved brug af mundbind

PÅBUD FRA STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED

Pr. 30.12.20 har vi fået påbud fra Styrelsen for patientsikkerhed om, at det kun er muligt, at en nærmeste pårørende udvalgt af borger, kan komme på besøg på plejecenter Trongården. Dette skal meldes til den enkelte afdeling, som også skal vide hvem den nærmeste pårørende er, hvis der skulle opstå behov for, at kunne smitteopspore. 

Gældende for besøget er at det er i egen lejlighed, der kan ikke længere bookes tider på indendørs og udendørs besøgsstationer. Borgerne kan stadig vælge, at tage på besøg ud af huset. 

Vil du læse mere om påbuddet

Påbud til kommunalbestyrelsen i Gribskov Kommune om at udstede midlertidigt
forbud mod besøgendes adgang til PlejeGribskov

Meddelelse af påbud

Styrelsen for Patientsikkerhed påbyder hermed kommunalbestyrelsen i Gribskov
Kommune omgående at udstede midlertidigt forbud mod besøgendes adgang
til PlejeGribskov, da det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19), jf. bekendtgørelse nr.
1586 af 6. november 2020.
Beboerne på plejecentret har derfor ikke længere mulighed for at få besøg, jf.
bekendtgørelsens § 6, med mindre der er tale om besøg i kritiske situationer eller
besøg fra den nærmeste pårørende til en beboer, jf. bekendtgørelsens § 7.
Der er ved beslutningen om påbud lagt vægt på, at der er udbrudt Coronavirussmitte
i PlejeGribskov. Således er det oplyst, at der pr. dags dato er to
smittede beboere.

Steder, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud omfatter indendørs fællesarealer, herunder servicearealer,
og den del af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer,
som ligger på plejecentrets område.
Idet besøgsforbuddet omfatter indendørs fællesarealer, betyder det, at forbuddet
også gælder adgangen for gæster til eventuelle træningsfaciliteter, caféer samt
dagcentre, der ligger inde på plejehjemmet, og dermed benytter sig af plejecentrets
fællesarealer. Borgere, der af kommunen er visiteret til at komme i f.eks.
et dagcenter, er ikke besøgende og derfor ikke omfattet af besøgsforbuddet
uagtet lokation af dagcentret. Hvis faciliteterne kan være åbne, vil de skulle
kunne leve op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til at forebygge
smittespredning.

Personer, der er omfattet af besøgsforbuddet
Det midlertidige besøgsforbud regulerer alene udefrakommende personers besøg
på plejecentret.
Pårørende til en tidligere beboer, som er afgået ved døden, anses ikke for besøgende,
hvis de indfinder sig på plejecentret med det formål at afhente ejendele,
som har tilhørt den pågældende beboer.
Side 2
Ansatte på plejecentret og personer, der indfinder sig på plejecentret for at levere
varer eller serviceydelser, herunder sundhedsbehandling, anses endvidere
ikke for besøgende.
Beboere på plejecentret anses heller ikke for besøgende, og besøgsforbuddet regulerer
ikke beboernes forhold på plejecentret, herunder eksempelvis beboernes
mulighed for at tage på besøg el.lign. uden for plejecentret.

Undtagelser fra besøgsforbuddet
Besøg i kritiske situationer
Kommunalbestyrelsen skal tillade besøg i kritiske situationer i den del af boligen,
som beboeren selv råder over, i PlejeGribskov. Ved en kritisk situation
forstås et uopsætteligt besøg fra en nær pårørende til en kritisk syg eller
døende person.
Ved kritiske situationer forstås endvidere nære pårørendes besøg hos en voksen
person med en sådan kognitiv funktionsnedsættelse, at personen mangler evnen
til at forstå og acceptere formålet med besøgsforbuddet og dermed har et helt
særligt behov for besøg. Erhvervet mental svækkelse, der er fremadskridende,
vil ikke alene være afgørende for, om der kan aflægges besøg hos en beboer.
Beslutning om, hvorvidt en sådan kognitiv funktionsnedsættelse foreligger i det
konkrete tilfælde, træffes af institutionsledelsen.
Med ’nære pårørende’ forstås ægtefælle, samlever og slægtninge i lige linje fx
forældre, bedsteforældre, børn og børnebørn. Fjernere slægtninge, søskende,
stedbørn eller plejebørn kan efter omstændighederne også anses som nære pårørende,
navnlig i de tilfælde, hvor der ikke er en ægtefælle, samlever eller
børn. En person, som beboeren er nært knyttet til, vil efter en konkret vurdering
kunne anses for nærmeste pårørende. Beslutning om, hvorvidt der er tale om en
nær pårørende, træffes af institutionsledelsen.
Besøg fra den nærmeste pårørende
Kommunalbestyrelsen skal endvidere tillade besøg i den del af boligen, som
beboeren selv råder over, fra den nærmeste pårørende til en beboer i PlejeGribskov.
Med ’den nærmeste pårørende’ forstås fx beboerens ægtefælle, faste
samlevende, faste partner, mor, far, barn eller barnebarn.
Besøg skal kunne gennemføres på en forsvarlig måde
Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg
fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig
måde, og at besøg på både indendørs arealer og udendørs arealer sker under behørig
hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om bl.a. god hygiejne og
hensigtsmæssig adfærd. Se nærmere herom på https://www.sst.dk/da/corona og
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Plejehjem-sygehuse/
COVID19--Smitteforebyggelse-besoeg-plejehjem-sygehuse.
ashx?la=da&hash=3621F7E4C3CCEDD645E26086D4BE7F0A822ED41
B

Meddelelse og offentliggørelse
Kommunalbestyrelsens beslutning om midlertidigt besøgsforbud skal meddeles
til PlejeGribskov. Endvidere skal kommunalbestyrelsen offentliggøre den
pågældende beslutning på kommunens hjemmeside.

Retsgrundlag
Retsgrundlaget for Styrelsen for Patientsikkerheds påbud om at udstede midlertidigt
forbud mod besøgendes adgang til PlejeGribskov er bekendtgørelse
nr. 1586 af 6. november 2020 om besøgsrestriktioner på plejehjem, plejeboliger
og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker i forbindelse med håndtering
af Coronavirussygdom 2019 (Covid-19).
Efter § 6, stk. 1, i ovennævnte bekendtgørelse kan styrelsen påbyde kommunalbestyrelsen
midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøgendes
adgang til plejehjem mv., når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme
udbredelse af Coronavirussygdom (Covid-19).
Besøgsforbud eller -restriktioner kan omfatte indendørs fællesarealer og den del
af boligen, som beboeren selv råder over, samt udearealer, som ligger på institutionens
område, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 3. Kommunalbestyrelsen meddeler
beslutninger om besøgsforbud eller -restriktioner til det eller de berørte
plejehjem mv. Kommunalbestyrelsen gør endvidere beslutningen tilgængelig
på sin hjemmeside, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 5.
Kommunalbestyrelsen skal beslutte, at besøgsforbud eller -restriktionerne ikke
omfatter besøg af nære pårørende i kritiske situationer eller besøg fra den nærmeste
pårørende til en beboer, jf. bekendtgørelsens § 7. Kritiske situationer og
nære pårørende er defineret i bekendtgørelsens § 2.
Institutionsledelsen er forpligtet til at sikre, at besøg i kritiske situationer og besøg
fra den nærmeste pårørende til en beboer kan gennemføres på en forsvarlig
måde, jf. bekendtgørelsens § 5.
Bekendtgørelsen ophæves den 1. marts 2021, jf. bekendtgørelsens § 14, stk. 2.

Kommunen bliver ikke partshørt
Efter forvaltningsloven har Gribskov Kommune normalt ret til at komme med
bemærkninger, inden Styrelsen for Patientsikkerhed kan træffe en endelig afgørelse
om påbud. Det følger af forvaltningslovens § 19, stk. 1.
Styrelsen har dog vurderet, at kommunens ret til partshøring ikke gælder i
denne sag. Det skyldes, at kommunens interesse i at komme med bemærkninger
til sagen efter styrelsens vurdering må vige for væsentlige hensyn til offentlige
interesser, der taler mod en udsættelse af sagen, jf. forvaltningsloven § 19, stk.
2, nr. 3.

Påbuddets gyldighed
Dette påbud om midlertidigt besøgsforbud er gældende fra og med den 21. december
2020 og indtil Styrelsen for Patientsikkerhed ophæver påbuddet eller fastsætter et nyt påbud. Påbuddet vil løbende blive vurderet og vil senest blive
ophævet den 1. marts 2021, hvor bekendtgørelsen ophæves.
Ophævelse af påbuddet vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt. Såfremt et påbud
ønskes ophævet, kan der tages kontakt til Styrelsen for Patientsikkerhed
Tilsyn og Rådgivning Øst, mail: trost@stps.dk for dialog heraf.
Klagevejledning
Dette påbud om midlertidigt besøgsforbud kan påklages til Sundheds- og Ældreministeriet,
Holbergsgade 6, 1057 København K, sum@sum.dk.

 

For selvtrænere, der plejer at benytte plejecentrenes faciliteter:

Det er fortsat ikke muligt at benytte træningsfaciliteterne. Dette skyldes, at en del af redskaberne er flyttet til andre lokationer for at kunne overholde holdstørrelse og pladskrav til den lovmæssige genoptræning. Ligeledes vil åbning kræve et rengøringsniveau, der ligger over, hvad selvtrænerne selv udfører, samt forholdsregler i forhold til antal personer, der træner samtidigt. Vi bevæger os hen imod september, før vi forventer en mulig og sundhedsforsvarlig sikker løsning på det. Vi henviser til træning i det fri samt private fitnesscentre.

Telefonliste
3'eren (7-15) 72498734
3’eren (15-23) 72498735
4'eren (7-15) 72498736
4’eren (15-23) 72498737
Gæstegangen (7-23) 72498738
5’eren oppe (7-15) 72498741
5’eren nede inde (7-15) 72498739
5’eren nede ude (7-15) 72498740
5’eren oppe (15-23) 72498744
5’eren nede inde/ude (15-23) 72498743
Skrænten 1 (7-23) 72498746
Skrænten 2 (7 -23) 72498747

 

På Trongården er der i alt 55 boliger hvoraf de 38 er 2-rums boliger, og de 17 er 1-rums boliger, som er forbeholdt borgere med demens.

Derudover har Trongården yderligere 6 boliger, som anvendes som aflastnings-pladser for borgere med demens.

Det vigtigt for os at skabe trygge og hjemlige rammer. Vi lægger vægt på, at det er dine ressourcer og ønsker, der er centrum for, hvordan din hverdag på Trongården skal se ud.

Vi arbejder på at indrette Trongården, som et Demens venligt plejecenter med mange oaser, hvor der er mulighed for at sidde og bruge sine sanser. 

Magdalenehaven på Trongården. Sommeren 2019.

Links til undersider